สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี…STAT UDRU

#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

#หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

Bachelor of Science Program in Applied Statistics

>>>#คุณสมบัติผู้สมัคร<<<
– – -1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
– – -2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวด 4

>>> รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 มกราคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.udru.ac.th/admission

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม….
– โทรศัพท์: 0-4221-1040 ถึง 59
ต่อ 1706 1739 และ 1752 ถึง 1755
– โทรสาร: 0-4222-2487

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

เข้ามาเป็นครอบครัว พี่น้องชาว STAT ด้วยกันนะครับ 😉 ยินดีต้อนรับว่าที่นักศึกษาใหม่ทุกท่านครับ 🙂