โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การควบคุมและระงับเหตุอัคคีภัย ประจำปี 2562

Project : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การควบคุมและระงับเหตุอัคคีภัย ประจำปี 2562
Date : วันพุธที่ 4 กันยายน 2562
Location : อาคาร ScB.1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)
Part II
วันที่ 4 กันยายน 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การควบคุมและระงับเหตุอัคคีภัย ประจำปี 2562 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่กำลังศึกษาในรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงผู้ที่สนใจ

  • หัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น นำทีมโดย ดร.ธณมณฑชนก พรหมพินิจ วิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • หัวข้อ การควบคุมและระงับเหตุอัคคีภัย นำทีมโดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุดรธานี
    หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้ความรู้จากโครงการนี้ไม่มากก็น้อย รวมทั้งสามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติจริงในการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
    มาเรียนสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ราชภัฏอุดรธานีกันนะคะ
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *