โครงการโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school

โรงเรียนบ้านโคกล่าม แสงอร่าม โครงการบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ โดยวิทยากร อ.กฤษฎา อ.ดารินทร์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในการคัดแยกและหาองค์ประกอบของขยะในโรงเรียน รวมถึงการเก็บข้อมูลขยะและบันทึกผล นักเรียนสนุกและเพลิดเพลินกับกิจกรรมนี้มาก ตอบได้ทุกๆคำถาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *