กิจกรรมอบรมให้ความรู้ข้อมูลน้ำของประเทศผ่านกิจกรรมสอนน้องรู้น้ำปี 3 (on tour)

วันนี้ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุดรธานี ได้รับเกียรติจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) นำทีมวิทยากรมาให้ความรู้ข้อมูลน้ำของประเทศผ่านกิจกรรมสอนน้องรู้น้ำปี 3 (on tour) เพื่อเพิ่มเติมความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านข้อมูลน้ำและ open data ด้านน้ำของประเทศไทย ขอขอบคุณ ดร.วินัย มีแสง ที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในสาขาวิชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *