โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดหนองคาย ประจำปี พ.ศ. 2563

ทีมวิทยากรและกระบวนกรถอดบทเรียนจากการดำเนินงานโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดหนองคาย ประจำปี พ.ศ. 2563 ขอขอบคุณตัวแทนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคายที่ร่วมมือร่วมใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบคุณทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคายที่ให้เกียรติเชิญร่วมเป็นวิทยากร และทีมวิทยากรกิจกรรมถอดบทเรียน ขอบคุณคุณหนุ่ย คุณดังที่ประสานงานอย่างดี ขอบคุณในน้ำใจของทีมงานกระบวนกรและทีมวิทยากรที่น่ารักและคุณภาพคับแก้วทุกท่านนะคะที่ช่วยกันดำเนินกิจกรรมอย่างเข้มแข็งและสุดยอดมากๆ แม้เราทั้งทีมจะมีเวลาเตรียมตัวน้อยมากนักก็ตาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *