โครงการอบรมการจัดการขยะชุมชน

โครงการอบรมการจัดการขยะชุมชน ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากฯ ระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนักวิจัยและพัฒนา กำนันตำบลเขือน้ำ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ในตำบลเขือน้ำ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เพียร สิงห์จานุสงค์ อ.เรวดี หมวดดารักษ์ วิทยากร อ.เอราวัณ เบ้าทอง เจ้าหน้าที่โครงการ นส.อรวรรณ เหลาแก้ว นาย กิตติเดช มูลตรีบุตร เป็นอย่างมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *