บูรณาการบริการ

บูรณาการบริการวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กับชุมชนบ้านหนองคอนแสน ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อการพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชนบ้านหนองคอนแสน ต.สามพร้าว อ. เมือง จ. อุดรธานี โดยคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมบูรณาการร่วมกับชุมชน เพื่อการพัฒนาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *