โครงการบูรณาการวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุดรธานี
จัดโครงการบูรณาการวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนบ้านหนองคอนแสน ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
ที่ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษ คือ ผศ.ธวัชชัย จำรัสแสง ดร.ขวัญทิพา ปานเดชา (แม่งาน) และอ.สันติภาพ ศิริวัฒน์ไพบูลย์ ที่เป็นกำลังสำคัญในกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *