ลงพื้นที่ภาคสนาม รายวิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงพื้นที่ภาคสนาม รายวิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 8 (กรณีศึกษา) ตำบลสามพร้าว อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *