บูรณาการรายวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม (EV02102) และการบริการวิชาการด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมชุมชน

บูรณาการรายวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม (EV02102) และการบริการวิชาการด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมชุมชน >>>วิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นในลำน้ำห้วยจาน คุณภาพดิน และมูลฝอยชุมชน >>>ให้ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอแนะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแก่ผู้นำชุมชนบ้านหนองคอนแสน ต. สามพร้าว อ. เมือง จ. อุดรธานี โดยนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และหลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1 และ ปี 2 จำนวน 37 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *