ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๐,๐๐๔.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่บาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบดังนี้ 
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๒.คณะลักษณะครุภัณฑ์งานปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ จำนวน ๑ งาน

๓. รูปแบบรายการ-ห้องเรียนอัจฉริยะ

Skip to content