หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และความสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักสถิติ

2. นักวิชาการสถิติ

3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

4. ผู้ช่วยนักวิจัย

5. นักวิชาการเวชระเบียนสถิติ

6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

7. บุคลากรทางการศึกษา

Skip to content