คณะผู้บริหาร

คณบดี

 • ดร.อภิรักษ์ ลอยแก้ว
 • คณบดี คณะวิทยาศาสตร์

รองคณบดี

 • รศ.ดร.กริช สมกันธา
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

รองคณบดี

 • ดร.วิวรรธน์ แก่นสา
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี

 • ดร.จิรเดช อย่าเสียสัตย์
 • รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี

 • ดร.วณิชยา  จรูญพงษ์

ผู้ช่วยคณบดี

 • ดร.รุ่งฤดี  ศรีสำอางค์

ผู้ช่วยคณบดี

 • อาจารย์ปัญญา   สาโสภา
Skip to content