admin

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการเข้าใจดิจิทัล สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงกา …

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการเข้าใจดิจิทัล สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบติการส่งเสริมนักศึกษาศตวรรษที่ 21 ด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสาร หัวข้อ “การพิมพ์สัมผัส”

โครงการอบรมเชิงปฏิบติการส่งเสร …

โครงการอบรมเชิงปฏิบติการส่งเสริมนักศึกษาศตวรรษที่ 21 ด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสาร หัวข้อ “การพิมพ์สัมผัส” Read More »

เชิญชวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม “แนวทางการทำวิจัยทางด้านวิทยาการข้อมูล”

เชิญชวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์แล …

เชิญชวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม “แนวทางการทำวิจัยทางด้านวิทยาการข้อมูล” Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์

การบริหารจัดการองค์กรที่มีประส …

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์ Read More »

ขอแสดงความยินดี ผลการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ NSC2021ได้รางวัลชมชมเชย

        โครงการ “การแข่งขันพัฒ …

ขอแสดงความยินดี ผลการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ NSC2021ได้รางวัลชมชมเชย Read More »

TH|EN