หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาทางด้านเคมีและเคมีอุตสาหกรรม สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์และเป็นผู้มีความพร้อมในวิชาชีพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลทางด้านเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ เน้นให้ฝึกปฏิบัติจริงทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย โดยจัดให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  60 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เรียนทางวิทยาศาสตร์ หรือกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักวิทยาศาสตร์ นักเคมี นักวิจัย หรือนักวิชาการ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบริษัทอุตสาหกรรมในกลุ่มงานต่าง ๆ เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง ปิโตรเคมี พลาสติก นิติวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ชุบเคลือบโลหะ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น

2. บุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และนักวิชาการศึกษา เป็นต้น

3. ตัวแทนจำหน่ายสารเคมีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

4. ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านเคมี เช่น ผลิตน้ำหอม ปุ๋ย สบู่ เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์จากยางพารา เป็นต้น

Skip to content