หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกาย สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และ การออกกำลังกายไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้ฝึก ผู้นำทางการออกกำลังกายและการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมให้ มีทักษะ ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อตอบสนองตามความต้องการของทั้ง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ของจรรยาบรรณในการประกอบ วิชาชีพ

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  80 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือ เทียบเท่า

2. มีร่างกายสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่มีโรคประจำตัว หรือ ความผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกการเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ผู้นำและผู้กำหนดโปรแกรมการออกกำลังกายในสถานบริการการออกกำลังกายทั้งภาครัฐ และเอกชน

2. นักวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬา

3. ผู้ฝึกกีฬา

4. ผู้ตัดสินกีฬา

5. ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายส่วนบุคคล

6. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน

Skip to content