ติดต่อคณะ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
อาคารเรียน Sc.B.1 ,Sc.B.2 ,Sc.B.3
234 หมู่ 12 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์:
สำนักงานคณะ 0-4221-1040 ต่อ 3217,3204,3205, 1202,
ฝ่ายพัสดุ 0-4221-1040 ต่อ3219
งานประกันคุณภาพการศึกษา 0-4221-1040 ต่อ 3215
โทรสาร 0-4234-1614-5
E-mail : science.udru@udru.ac.th
Website: http://sci.udru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/sciencesudru

Skip to content