บริการวิชาการ

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทาง ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกุล ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2564

กิจกรรมบริการวิชาการ

โครงการบริการชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ ปีที่ 7 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559  ผศ.ดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์ และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ได้จัดโครงการเพื่อบูรณาการการเรียนวิชาปรสิตวิทยาและการบริการวิชาการในชุมชน เพื่อนำความรู้จากห้องเรียนไปใช้จริง และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่นักศึกษาในการทำประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ ในโครงการได้ทำการตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตในนักเรียน ครู และนักการ มีการให้สุขศึกษา ในรูปแบบความรู้ควบคู่สันทนาการ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสัมนาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสัมนาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์

Skip to content