หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

มุ่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ทางวิชาชีพด้านสาธารณสุขชุมชน ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีความรู้ความสามารถ ในการบริหารจัดการและดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค บำบัดโรคเบื้องต้นและฟื้นฟูสุขภาพ อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ นำไปสู่สุขภาวะของประชาชน


จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  80 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2.ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักวิชาการสาธารณสุข

2. นักจัดการสุขภาพ

3. นักวิชาการด้านระบาดวิทยา

4. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

5. ผู้ช่วยนักวิจัยทางด้านสาธารณสุข

6. นักธุรกิจด้านสุขภาพ

Skip to content