หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้และทักษะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  40 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

2. นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์

3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ

4. นักพัฒนาโปรแกรม

5. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย

6. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล

7. ผู้จัดการหรือผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์

8. นักพัฒนาเว็บไซต์

9. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์

Skip to content