แนะนำหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อ่านเพิ่มเติม
TH|EN