หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เน้นความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ การตรวจวิเคราะห์สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการควบคุมดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการบำบัดของเสีย การติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  40 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญา

3. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสุขาภิบาล

3. นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชน

4. ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

5. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์

6. บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

Skip to content