หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสาขาวิชาที่บูรณาการศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชน ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  40 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา

3. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Officer)

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)

3. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

4. นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web Designer and Developer)

5. โปรแกรมเมอร์ หรือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Programmer) 

6. นักพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Developer)

7. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System Administrator)

8. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database System Administrator)

9. นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)

10. ผู้สอนทางด้านคอมพิวเตอร์ (Lecturer)

11. ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Entrepreneur)

Skip to content