ประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารงานแผน

เอกสารรายงานการประชุม

 • พ.ศ. 2557
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556
  • รายงานสรุปผลโครงการสร้างความตระหนักด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
 • พ.ศ. 2555
  • รายงานการประชุม 1/2555
  • รายงานการประชุม 2/2555
  • รายงานการประชุม 3/2555
Skip to content