คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมคุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและสร้างนวัตกรรม

บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างยั่งยืน

การให้บริการวิชาการข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวทุนวิจัย

จดหมายข่าว

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิงค์อื่น ๆ 

วิจัยต่างๆ

ข่าวทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วีรีโอ ทิวทัศน์ อาคารสถานที่ ต่างๆ

รีวิว ทิวทัศน์ อาคารสถานที่ อาคารเรียนต่างๆ สาขาต่างๆ กิจกรรมที่ทำ

TH|EN