หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

เป็นหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ด้านฟิสิกส์ มีทักษะด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ภาวะผู้นำ การวิจัยและความรับผิดชอบ

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  40 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

2. นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน

3. นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

4. ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

5. นักขายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

6. ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง

Skip to content