โครงการอบรมเชิงปฏิบติการส่งเสริมนักศึกษาศตวรรษที่ 21 ด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสาร หัวข้อ “การพิมพ์สัมผัส”

โครงการอบรมเชิงปฏิบติการส่งเสริมนักศึกษาศตวรรษที่ 21 ด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสาร วิทยากร โดย คณาจารย์ จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วันที่ 14 มิ.ย. 64
https://www.facebook.com/sciencesudru/videos/4201763219912783