เสวนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

         การกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าในด้านต่างๆ เพราะการได้รับตำแหน่งทางวิชาการนั้นถือเป็นการรับรองคุณภาพทางวิชาการด้วย ทั้งนี้เนื่องจากประกาศ ก.พ.อ. เกี่ยวกับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมีการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ประกอบกับผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการยังขาดความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เทคนิคต่างๆ และการจัดทำผลงานวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. กำหนด และมหาวิทยาลัยกำหนด ดังหนั้นทางคณะวิทยาศาสตร์จึงเห็นควรจัดทำโครงการเสวนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการและได้รับประสบการณ์หรือเทคนิคต่างๆ จากวิทยากร รวมทั้งหารือแนวทางที่เป็นประโยขน์ต่อมหาวิทยาลัยในการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้การเสวนาในครั้งนี้จะเปิดโอกาสสร้างความเข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วย

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

TH|EN