ผลการประกวดการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในโรงเรียน (S2S ESPReL)

ผลการประกวดการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในโรงเรียน (S2S ESPReL) โครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมรุ่นเยาว์ในการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
โรงเรียนที่มีการดำเนินงาน การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในโรงเรียน “ระดับ ดีเด่น” ได้แก่
1. โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
2. โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
3. โรงเรียนบุ่งคล้านคร
4. โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
5. โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
6. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
หมายเหตุ:
1. โรงเรียนตามลำดับข้างต้นนี้ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน และทั้ง 6 โรงเรียนจะได้รับเกียรติบัตร“การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในโรงเรียน “ระดับ ดีเด่น””
2. ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร “เข้าร่วมการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในโรงเรียน”ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์จะดำเนินการจัดทำเกียรติบัตรและจัดส่งให้โรงเรียนต่อไป
TH|EN