การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและการประชุมวิชาการระดับชาติงานประจำสู่งานวิจัย NCST R2R2022

National Conference on Science and Technology,

and Routine to Research (NCST-R2R2022)

การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การประชุมวิชาการระดับชาติงานประจำสู่งานวิจัย

        คณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีนโยบายในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศ และได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญประการหนึ่งคือ การสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีคุณค่า ซึ่งถือเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เปิดกว้างสู่สังคมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติ “การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมวิชาการระดับชาติงานประจำสู่งานวิจัย (National Conference on Science and Technology, and Routine to Research: NCST-R2R) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่และสร้างมาตรฐานที่ดีต่อไป

Skip to content