ประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ด้านวิชาการและงานวิจัย เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในเชิงอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด BCG Economy

Skip to content