โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม และ 14-15 มกราคม 2566

วันที่ 7 มกราคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำโดย นายธีรพล ทะวาปี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ และคณะคุณครูจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จำนวน 167 คน เพื่อเข้าร่วมอบรม โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม และ 14-15 มกราคม 2566 ซึ่งนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ โดยการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนจนครบทุกกิจกรรม ได้รับเกียรติวิทยากรโดยคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และในโอกาสอันดีนี้ คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ดร.อภิรักษ์ ลอยแก้ว คณบดี ดร.วิวรรธน์ แก่นสา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.รุ่งฤดี ศรีสำอางค์ ผู้ช่วยคณบดี ได้ทำการต้อนรับคณะคุณครูจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลและพาเยี่ยมชมการอบรมแต่ละกิจกรรมเป็นอย่างดี

Skip to content