ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ คือ กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอร์โอ ชนิด ๒ ตา จำนวน ๒๐ กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน ๑ รายการ คือ กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ชนิด ๒ ตา จำนวน ๒0 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ จำนวน 20 กล้อง(ปรับปรุง)
Skip to content