ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุกัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ คือ ตู้ปลอดเชื้อ ไบโอเซฟตี้คาร์บิเนท คลาสทู จำนวน ๒ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี มีความประสงค์จะประกวตราคาซื้อครุภัณวิทยาศาสตร์จำนวน ๑ รายการ คือ ตู้ปลอดเชื้อ ไบโอเซฟตี้คาร์บิเนท คลาสทู จำนวน ๒ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์

(e bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ประกาศ ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ ไบโอเซฟตี้คาร์บิเนทคลาสทู จำนวน ๒ ตู้
Skip to content