หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะกระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาตนและสังคมได้อย่างเหมาะสม

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

2. ผ่านการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยการรับเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักคณิตศาสตร์นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักวิจัยหรือนักวิชาการ

2. บุคคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน

3. นักวิเคราะห์นโยบายหรือนักวางแผนในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน

4. นักวิเคราะห์ข้อมูลในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน

Skip to content