หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะปฏิบัติการและประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมและมีจิตสำนึกต่อสาธารณะ

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  40 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

2. ผ่านการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยการรับเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. นักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน

3. นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. นักพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือท้องถิ่น

6. ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ

7. นักสื่อความหมายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Skip to content