สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ดร.ชัญญา ทิศกลาง (หัวหน้าสาขา)

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

รศ.ดร.วัลลภ เหมวงษ์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.ฐิติกาญจน์  มูลสาร

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.ดร.วัฒพงษ์ พันอินากูล

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์ปัญญา สาโสภา

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์มยุรี สมปุย

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.อาทิตย์ ใจช่วง

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.อภิชัย แพนพา

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.ชูเดช ศรีสวัสดิ์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website
Skip to content