สาขาวิชาสถิติประยุกต์

อาจารย์รุ่งใจ แสงทอง (หัวหน้าสาขา)

 • Email 
 • Research Interests 
 • Personal Website

อาจารย์พรวิมล คล่องสั่งสอน

 • Email 
 • Research Interests 
 • Personal Website

ผศ.พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ

 • Email 
 • Research Interests 
 • Personal Website

อาจารย์พรทิพย์ คำหล้า

 • Email 
 • Research Interests 
 • Personal Website

อาจารย์ศิวพร ภูกองทอง

 • Email 
 • Research Interests 
 • Personal Website
Skip to content