ประวัติคณะวิทยาศาสตร์

ประวัติคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 โดยการดำเนินการในระยะแรกได้เปิดสอนในระดับ ปกศ. ชั้นสูง และปริญญาตรีเฉพาะสาขาการศึกษา โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย 9 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชา หัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ ภาควิชาสุขศึกษา และภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ

ในปี พ.ศ. 2524 เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ มีประชาชนต้องการเข้าศึกษาในวิทยาลัยครูเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยนโยบายของรัฐบาลต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน จึงมีโครงการให้คณะวิชาเปิดสอนสาขาอื่นที่ไม่ใช่วิชาชีพครูขึ้นเป็นครั้งแรก เรียกว่า หลักสูตรเทคนิคการอาชีพ โดยคณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปิดสอนในสาขา ก่อสร้าง ช่างยนต์ คหกรรม และเกษตร ปี พ.ศ. 2527 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตกำลังคนโปรแกรมวิชาชีพอื่นอย่างชัดเจน และในปี พ.ศ. 2528 คณะวิชาวิทยาศาสตร์จึงได้เปิดสอนนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากโปรแกรมวิชาการศึกษา ตามหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 และได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารภายในบางส่วน ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์เปลี่ยนเป็นภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาสุขศึกษาเปลี่ยนเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และให้ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการสังกัดในคณะวิชาครุศาสตร์ ปี พ.ศ. 2530 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้จัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ ทำการเปิดสอนหลักสูตรโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับอนุปริญญา ปี พ.ศ. 2536 ได้เปิดสอนโดยใช้หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรวิทยาลัยครูฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2536 ปี พ.ศ. 2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ และได้ยกฐานะวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ และคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2541 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารเป็นแบบโปรแกรมวิชา โดยแบ่งออกเป็น 17 โปรแกรมวิชา ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โปรแกรมวิชา คหกรรมศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์) โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โปรแกรมวิชาพืชศาสตร์ โปรแกรมวิชาสัตวบาล โปรแกรมวิชาสัตวรักษ์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ในปี พ.ศ. 2548 ได้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เป็น 10 ส่วนราชการ โดยจัดตั้งส่วนราชการคณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยี แยกออกจากกัน ซึ่งในปีการศึกษา 2548 คณะวิทยาศาสตร์ มีสาขาวิชาที่เปิดสอน คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาสุขศึกษา

ในปี พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตร์มีสาขาวิชาที่เปิดสอน คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสุขศึกษา

ในปี พ.ศ. 2550 คณะวิทยาศาสตร์มีสาขาที่เปิดสอน คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ในปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้ศึกษา วิเคราะห์สภาพและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนความต้องการของท้องถิ่นเพื่อนำผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้แก่ อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ บุคลากร ตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งมีสาขาวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบัน คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีจำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ 3,403 คน และภาคพิเศษ 833 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,236 คน

Skip to content