สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ไชยศรี (หัวหน้าสาขา) 

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.ดร.ลลิตภัทร ดีรักษา

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.ปิยพร  แผ้วชำนาญ

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.ดร.อัจฉรา จินวงษ์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.ธนมณฑชนก พรหมพินิจ

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.นฤปวรรต์  พรหมมาวัย

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

รศ.ดร.สังคม ศุภรัตนกุล

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.สรญา  แสนมาโนช

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์ทรงยศ  ศรีหริ่ง

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.อนวัช  ภูทองนาค

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website
Skip to content