สาขาวิชาชีววิทยา

ผศ.ดร.วิวรรธน์  แสงภักดี (หัวหน้าสาขา)

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.ดร.สไว มัฐผา

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.ดร.สรฉัตร  เทียมดาว

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.ดร.เมทินี  วสุนธราวัฒน์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.นวภัทร  นวกะคาม

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.วรรณวิภา  ไชยสงคราม

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์ทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.วัลยา มงคลสวัสดิ์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.ศกุนตลาศิ ริอุดม

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.นิภาวรรณ ลาภบุญเรือง

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์พานทอง กุลสันติวงศ์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.ดร.จุฑารัตน์  กุลสันติวงศ์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.ดร.สุขสันติ  ประกอบวงษ์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.ดร.กิ่งจันทร์  มะลิซ้อน

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.ดร.ธนิศรา  อินทโสตถิ

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.วิวรรธน์  แก่นสา

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website
Skip to content