สาขาวิชาเคมี

ดร.สุรียรัตน์ แสงอุทัย (หัวหน้าสาขา)

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.อดิศักดิ์ ทาขุลี

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.นริศ ประชุมรักษ์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.ดร.เพียร สิงห์จานุสงค์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.ดร.เพียว ผาใต้

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.จิญาภา  ศรีภิรมย์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.รุ่งฤดี ศรีสำอางค์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

รศ.ดร.ทรงกฎ  อุตรา

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์อัครเดช มูลอาจ

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์วิภาพร กิติศรีวรพันธุ์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์ปุญญารัสม์ จันทชุม

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.ดร.บัวหลัน คุ้มไพทูลย์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.เบญจธรรม สุขณีวัฒน์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.กานดา เสาสูง

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.นัทธมน ประจุดทะศรี

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.นิคม  วงศา

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์วณิชชา ราชาเดช

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website
Skip to content