คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

ประธานกรรมการ

ดร.อภิรักษ์ ลอยแก้ว

รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกฎ อุตรา

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริ ดวงพร

กรรมการ

ดร.สุมาลินทร์ พ่อค้า

กรรมการ

ดร.เมทินี วสุนธราวัฒน์

กรรมการ

ดร.วิวรรธน์ แสงภักดี

กรรมการ

ดร.ภูษณพาส สมนิล

กรรมการ

ดร.กรวรรณ รัตนธารทอง

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช สมกันทา

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลพร กุลตังวัฒนา

กรรมการ

อาจารย์ปัญญา สาโสภา

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงษ์ พันอินากูล

กรรมการ

ดร.พรทิพย์ อนันตกุล

กรรมการ

อาจารย์ศริญญา จริงมาก

กรรมการ

ดร.วินัย มีแสง

กรรมการ

อาจารย์พรทิพย์ คำหล้า

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียว ผาใต้

กรรมการ

นางสาวศศิธร ดลปัดชา

กรรมการและเลขานุการ

ดร.การดา เสาสูง

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวชยานันท์ อามาตน์ทัศน์

บทบาทหน้าที่

  • ส่งเสริมสนับสนุน การทำวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัย ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านงานวิจัยของคณะ
  • ส่งเสริม และสนับสนุน การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
  • ประสาน และรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ด้านการวิจัยในรายงานการประเมิน
    คุณภาพ
  • สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน และต่างประเทศ
  • ติดตาม และกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ได้ลงนามความร่วมมือ
Skip to content