คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » หลักสูตร/สาขา

หลักสูตร/สาขา

หลักสูตรที่เปิดสอน
ลำดับ ชื่อหลักสูตร รายละเอียด (ปีที่ปรับปรุง)
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  2554|2548
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  2554|2548
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  2548
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  2554|2548
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  2548
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  2555|2548|2547
7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  2554|2548
8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  2549
9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  2554
10 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์  2554|2548
11 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  2548