คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » กลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

กลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ
[tabby title=”กลุ่มวิจัยเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ” open=”yes”]
[table id=12 datatables_row_details=true datatables_row_details_columns=”C”/]
[tabby title=”กลุ่มวิจัยวัสดุศาสตร์”]
[table id=11 datatables_row_details=true datatables_row_details_columns=”C”/]
[tabbyending]


กลุ่มวิจัยเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ
  • ทีมวิจัย
  • โครงการวิจัย
  • ผลงานวิจัย
  • กิจกรรมกลุ่ม


กลุ่มวิจัยวัสดุศาสตร์
  • ทีมวิจัย
  • โครงการวิจัย
  • ผลงานวิจัย
  • กิจกรรมกลุ่ม


ข่าวกิจกรรม