คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » หลักสูตร/สาขาวิชา

หลักสูตร/สาขาวิชา

หลักสูตรที่เปิดสอน
ลำดับ ชื่อหลักสูตร รายละเอียด (ปีที่ปรับปรุง)
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  2554|2548|2554|2559
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  2554|2548|2559
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  2548|2554|2559
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  2554|2548|2554|2559
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  2548|2554|2559
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  2555|2548|2547|2559
7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  2554|2548|2559
8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  2549|2554|2559
9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  2554|
10 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์  2554|2548|2559
11 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  2548|2554|2559