คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » อาคารสถานที่

อาคารสถานที่

ที่ตั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
อาคารเรียน Sc.B.1 ,Sc.B.2 ,Sc.B.3
234 หมู่ 12 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

   E-mail : science.udru@gmail.com