คณะทำงาน

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์

๑. นางวรรณา ภาจำปา ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ศรีสุรางค์ ทีนะกุล ที่ปรึกษา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริ ดวงพร ที่ปรึกษา
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัจจัย พวงสุวรรณ กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นวภัทร นวกะคาม กรรมการ
๖. นายสมชาย ชุมพลกุลวงศ์ กรรมการ
๗. นางศริญญา จริงมาก กรรมการ
๘. นายกฤษฎา นามบุญเรือง กรรมการ
๙. นางสาวรุ่งใจ แสงทอง กรรมการ
๑๐. นายวัฒพงษ์ พันอินากูล กรรมการ
๑๑. นายจิรเดช อย่าเสียสัตย์ กรรมการ
๑๒. นายทรงกฎ อุตรา กรรมการ
๑๓. นางสาวพนารัตน์ ศรีเชษฐา กรรมการ
๑๔. นางสาวสุภาวดี กสิกรรม กรรมการ
๑๕. นายสรฉัตร เทียมดาว กรรมการ
๑๖. นายเพียว ผาใต้ กรรมการ
๑๗. นางสาวนฤปวรรต์ พรหมมาวัย กรรมการ
๑๘. นางสาวดาริกา แย้มรับบุญ กรรมการ
๑๙. นางดารินทร์ ล้วนวิเศษ กรรมการและเลขานุการ
๒๐. ว่าที่ร้อยเอกวัชภูมิ เพชรแสงใส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


บทบาทหน้าที่

๑. วางแผน ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการบริการการศึกษา และการบริการวิชาการของคณะฯ
๒. ประสานงานการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯ
๓. ติดตามดูแล ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี (มคอ.)
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตตำราหลักของหลักสูตรต่างๆ
๕. ปฏิบัติงานด้านวิชาการและบริการวิชาการ งานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี