คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อ.ปัญญา สาโสภา

(หัวหน้าสาขา)

รศ.ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์ รศ.ดร.วัลลภ เหมวงษ์ ดร.ฐิติกาญจน์  มูลสาร
ผศ.ดร.วัฒพงษ์ พันอินากูล ดร.ชัญญา ทิศกลาง อ.มยุรี สมปุย
Picture25
ดร.อาทิตย์ ใจช่วง ผศ.อภิชัย แพนพา ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.ชูเดช ศรีสวัสดิ์