คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา

ผศ.ดร.วิวรรธน์  แสงภักดี

(หัวหน้าสาขา)


ผศ.ดร.สไว มัฐผา ผศ.ดร.สรฉัตร  เทียมดาว ผศ.ดร.เมทินี  วสุนธราวัฒน์


ผศ.นวภัทร  นวกะคาม ดร.วรรณวิภา  ไชยสงคราม อ.ทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์


ดร.วัลยา มงคลสวัสดิ์ ดร.ศกุนตลาศิ ริอุดม ดร.นิภาวรรณ ลาภบุญเรือง

อ.พานทอง กุลสันติวงศ์ ผศ.ดร.จุฑารัตน์  กุลสันติวงศ์ ผศ.ดร.สุขสันติ  ประกอบวงษ์
ผศ.ดร.กิ่งจันทร์  มะลิซ้อน ผศ.ดร.ธนิศรา  อินทโสตถิ ดร.วิวรรธน์  แก่นสา